İzmir Vip Matematik Özel Ders: MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE FARKLI YAKLAŞIMLAR 1

GÜNCEL DUYURU! İZMİR'DE BİR İLK ! NLP ÖĞRENCİ KOÇLUĞU DESTEKLİ VIP MATEMATİK ÖZEL DERS

BİLGİ İÇİN HEMEN ARAYIN :0-534-526-79-19

MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE FARKLI YAKLAŞIMLAR 1


Matematik Öğretiminde Oluşturmacı Yaklaşımın Uygulanması

Bilim, bir alandaki varlıkları ve olayları inceleme, açıklama, onlara 
ilişkin genelleme ve ilkeler bulma, bu ilkeler yardımıyla gelecekteki olayları 
kestirme gayretidir Hızla gelişen ve değişen dünyamızda genellikle, 
öğrenciler tarafından sıkıcı,  sevilmeyen ve soyut bir disiplin olarak 
görülen matematiğin yeri ve önemi giderek artmaktadır. Matematik öğretimi 
de bu gelişmelere paralel olarak değişmektedir.
Matematiğin fiziksel ve doğal bilimlere, mühendislik, felsefe ve öteki 
alanlara yaptığı katkılar ve bilimsel bir model olması, matematiksel süreçlerin 
gücü, ulaşılan sonuçların doğruluğu ve kesinliği, sonuca ulaşmak için bilimsel 
düşünme ve usa vurma alışkanlığı geliştirmesi ve güçlü kişilik özelliklerine 
sahip olmasında matematik öğretiminin çok önemli bir fonksiyonu vardır. 
İlköğretim okullarında uygulanan matematik öğretiminin “hayattan kopuk, 
kuru ezberci ve otoriter” olduğu ve çocukların kişilik gelişimine imkan 
vermediği vurgulanmaktadır. Matematik dersinin amacı öğrencilerin açık
seçik ve mantıklı olarak düşünüp, iletişim kurabilmelerine yardımcı olma, 
örüntüleri, ilişkileri tanıma ve genelleme yapabilme yeteneğini geliştirme, 
yaratıcılığı ve sezgisel düşünmeyi, zihinsel bağımsızlığı, estetik değerleri 
geliştirme ve bunun sonucu kazandığı yeteneklerden; düşüncelerini açık ve 
kesin olarak belirtme, verileri sistematik olarak düzenleyebilme ve 
yorumlayabilmedir. Etkili bir matematik dersinde öğrencilere kavramların, 
olayların yaparak yaşayarak kazandırılmasının önemi ortadadır. Matematiğin 
bilimsel düşünce gücünün geliştirilmesinde önemli bir rolü vardır. Oluşturmacı 
yaklaşımın matematik öğretiminde uygulanması ile öğrencilerin karşılaştığı 
herhangi bir problem karşısında öğrencilerin kalıplaşmış bilgilerden yola 
çıkarak çözüm üretmesini değil de öğrencinin problem hakkındaki bilgileri 
araştırarak, keşfederek, hipotezler kurarak ve elde ettiği sonuçları bilimsel bir 
çalışma süreci sonucunda problemin çözümüne ulaşması ve bilgileri 
oluşturması gerçekleştirilmektedir. Matematikte fikir yürütebilme kabiliyetinin 
iyi olabilmesi büyük oranda alana özgü bilginin yapılandırılması ile 
oluşturulabilmektedir. Oluşturmacı teoriye göre her birey öğrenme 
sürecinde aktif hâle getirilmeli ve kendi öğrenmesinden sorumlu olmalıdır. Bu 
nedenle öğretmen sınıfta yöntem çeşitliliğine gitmeli ve problem çözmeye 
dayalı öğrenme, proje temelli öğrenme, işbirliğine dayalı öğrenme ve örnek 
olay incelemesi gibi çağdaş öğretim stratejilerine daha fazla yer verilmelidir
. Bu durumda öğretmenin rolü öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştırıcı bir 
rehber, bir yardımcı veya bir kılavuz olacaktır. Oluşturmacı öğrenme teorisi 
öğrencinin bakış açısına önem verir. Oluşturmacı öğrenme teorisine göre 
öğrencinin bilgiyi pasif olarak özümsemesi söz konusu değildir. Öğrenci 
aktiftir ve bilgiyi kendisi oluşturmaktadır. Sınıfta bulunan öğrencilerin 
öğrendiklerini daha kullanılır hâle getirebilmeleri için bilimsel sınıf 
tartışmalarına katılmalıdırlar.Bilim dili ve öğretmen tarafından kullanılan 
kaynaklar sınıfta bilginin taşıyıcısı olmalıdır . 


Oluşturmacılık ve Oluşturmacı Öğretim 
Oluşturmacı kuram var olan geleneksel kuramlara (davranışsal ve 
bilişsel) alternatif bir kuram olarak ve teknolojik çağın gerektirdiği ihtiyaçlara 
cevap vermesi için geliştirilmiştir. Bu yaklaşımda bilginin öğrenilmesi için 
gerçek yaşantı içinde bizzat yaşanarak deneyime dayandırılması gerektiği 
vurgulanmaktadır . Öğrencilerin dış çevre ile direkt olarak bir bağlantısı 
yoktur. Onlar gelen mesajları yorumlayarak bilgiyi oluşturmaktadırlar. 
Öğrenme bir şeyi keşfetme değildir. Farklı şema ve yapıların yorumlanarak 
anlam oluşturmasıdır . Öğretimde oluşturmacı yaklaşım dört ana prensiple 
açıklanmaktadır.
1. Bilgi eski bilgi yapılarından oluşur.
2. Oluşturma eski bilgilerin asimilasyonundan ve değiştirilmesinden 
meydana gelir.
3. Öğrenme mekanik bir işlemden çok organik bir işlemdir. 
4. Anlamlı öğrenme bilişsel çatışmanın çözümlenmesi ve yansıması 
yoluyla gerçekleşir
Oluşturmacı eğitim ve öğretim teknolojistleri için ilgi çekici bir 
konudur. Hem bilgi teknolojisinin yaşamdaki, öğrenmedeki ve çalışmadaki 
etkisinden hem de eğitim sisteminin düzenlenmesinde olan katkısından dolayı 
büyük ölçüde önem görmektedir.
Oluşturmacı yaklaşım, pragmatist felsefenin önde gelen isimlerinden 
olan Dewey’den etkilenmiştir. Bu felsefi akımda Kant’ın başlatmış olduğu 
akımın çizgisinde yer almakta ve anlam sorunu ile ilgilenmektedir. Bireyin 
bilgi edinimi, hayatında karşılaştığı bir problemle başlar ve problemin 
başarıyla çözümlenmesiyle sona erer. Bilginin öğrenilmesinde öğrencinin 
aktif katılımını kabul eden bazı felsefeciler ve John Dewey bilginin pasif bir 
şekilde alınamayacağını vurgulamaktadırlar
Öğrenci merkezli olan oluşturmacı öğretim daha önce kullanılan öğretim 
stratejilerini kullanır, ancak; bu stratejilere yeni bir yön verir, bu öğretim 
stratejilerinde öğretmen sınıf içinde öğrenciyi motive eden deneyimleri ile 
öğrenciye rehberlik eden öğrencinin bilgiyi süzmesine ve deneyimlerinden 
bilgi çıkarmasına yardım eden bir rol üstlenmektedir. Oluşturmacı öğrenme 
tasarımında esas vurgu öğrenenin anlamı kendisinin yapılandırması 
üzerindedir. Bu öğrenme sürecinde öğrenenin merkezde yer almasıdır. 
Öğrenen kendi öğrenmesinden sorumludur. Öğretmen ise bu sürecin 
destekleyicisi ve rehberi konumundadır. Okul öğrenenleri sosyal yaşama 
hazırlayan yer değil, sosyal yaşamın ta kendisi olmalıdır. 
ALINTIDIR...Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

ÖĞRENCİ YORUMLARIMIZ