İzmir Vip Matematik Özel Ders: Matematik Öğretim Yöntemleri

GÜNCEL DUYURU! İZMİR'DE BİR İLK ! NLP ÖĞRENCİ KOÇLUĞU DESTEKLİ VIP MATEMATİK ÖZEL DERS

BİLGİ İÇİN HEMEN ARAYIN :0-534-526-79-19

Matematik Öğretim YöntemleriMatematik derslerinde kullanılan başlıca özel öğretim yöntemleri :


Matematiköğretim yöntemleri• düzanlatım,

• tanımlar yardımıyla,

• buluş yoluyla,

• senaryo ile,

• analizle,

• gösterip yaptırma ile,

• kurallar yardımıyla,

• deneysel etkinliklerle,

• oyunlarla öğretim'dir.

Bu yöntemlerin her birinin belli üstünlükleri ve sınırlılıkları vardır. Onun için yöntem seçiminde dikkatli olmak gerekir. Bu yöntem türleri birbirinin alternatifi olmayıp, herbirinin uygun düştüğü durumlar farklıdır. Bazen aynı duruma birden fazla
yöntem uygun düşebilir. Böyle durumlarda öğretmen, öğrenme ortamını ve öğrencilerini tanıyan biri olarak bir tercih yapabilmelidir. Kullanılacak yöntemden beklenen, çocukların matematiğe karşı olumlu tutumlar geliştirmelerine yol açması, öğrenci katılımına olabildiğince yol vermesi ve başarıyı artırmaya katkıda bulunmasıdır.

Matematik Derslerini İşlemede Kullanılan Yöntemler

Yukarıda sıralanan dokuz yöntem ve bunların kullanılacağı yerler aşağıda açıklanmaktadır.

 Düz anlatım Yöntemi

Öğretmen veya öğrencilerin birinin konu ile ilgili bilgiyi diğerlerine anlatması şeklinde işleyen, öğretmen merkezli bir yöntemdir. Öğrenciler dinleyici konumdadır
ve pasiftir. her derste olduğu gibi matematik derslerinde de bu yönteme başvurmanın zorunlu olduğu durumlar vardır. Konuya dikkat çekme, ders sonunda konuyu
toparlama ve özetleme ancak düzanlatım ile olur. Bunlar ve benzeri durumların dışında kullanılması pek önerilmez, daha çok diğer yöntemlerin (buluş yolu vs.) tamamlayıcısı olarak kullanılması önerilir.

Düzanlatıma başvurulurken,
• Anlatıma araç-gereçten yararlanarak ilgi toplamaya,
• Anlatımın öğrencilerin soru sormasına fırsat verecek şekilde düzenlenmesine,
• Öğrencilerin anlayacağı bir dilin kullanılması ve cümlelerin kısa olmasına,
• Devamlı anlatma süresinin 10 dakikayı geçmemesine özen gösterilmelidir.

Alışı bilgisi olarak adlandırılan bilgilerin (sözgelimi bir üçgende köşelerin A, B,C ile gösterildiğinin, bir denklemde x, y'nin bilinmeyenleri, a, b, c'nin katsayıları gösterdiği, bir koordinat sisteminde yatay ve düşey eksenlerin çizimi, işaretlenmesi, yönlendirilmesi vs.) düzanlatım ile aktarılması gerekir.

Tanımlar Yardımıyla Öğretim

Tanımlar, matematiğin kuruluşunda yer alan ve her konuda çokça rastlanan bir bilgi türüdür. Örneğin, "bir rasyonel sayıyı gösteren kesirlerden paydası 10 veya 10'un
kuvvetlerinden biri olan kesirlere ondalık kesir denir", "bilinmeyen içeren ve bu bilinmeyenlerin alabileceği her değer için sağlanan eşitliklere özdeşlik denir" birer tanım bilgisidir. Bunlardan birincisi ondalık kesir, diğeri özdeşlik kavramlarının tanımlarıdır. Tanımlar yardımı ile öğretimde, kazandırılacak olan kavramın tanımı,
bu tanıma uyan ve uymayan örneklerle birlikte verilir. Öğrencilere düşen görev, tanımı dikkatli bir şekilde incelemek, uyan ve uymayan örnekleri birbirinden ayırmaktır. Böylece kavram kelime kelime ezberlenmemiş ama anlaşılmış olur.
Tanımlar yardımıyla öğretim yapılırken,
• Her bir seçeneğin bir öğrenciye sorularak, öğrencinin fikrinin alınması ve
böylece derse yüksek oranda katılımın sağlanması,
• Tanıma uyan ve uymayan örneklerin iyi seçilmesi halinde kavramla ilgili soyutlamanın tam gerçekleşmesi mümkündür.

Buluş Yoluyla Öğretim

Buluş yoluyla öğrenme, öğrencinin kendisinin üretmesi veya bilgiye ulaşması esasına dayanır. Öğretmenin görevi, gerekli öğrenme ortamını sağlamak suretiyle öğrenciye yardım etmek, öğrenme etkinlikleri sırasında öğrencileri yönlendirmek, ihtiyaç duydukları taktirde onlara yardım etmektir. Bu yöntem en çok kavram bilgisinin ve genelleme bilgisinin kazandırılmasında kullanılır.
Buluş yoluyla öğrenmenin etkin kullanıldığı yerlerden biri de kavram bilgisinin kazandırılmasıdır.Kavram bilgisinin buluş yolu ile kazandırılmasında, kavramın tanımı verilmeden kavrama uyan ve uymayan örnekler birlikte verilir ve öğrencilerin örnekleri inceleyerek kavramın özelliklerine, en sonunda tanımına ulaşmaları beklenir.Yukarıda "Tanımlar Yardımıyla Öğretim" maddesine konu edilen deltoid kavramının, buluş yoluyla öğretiminde izlenen yol aşağıdaki gibidir

Senaryo ile Öğretim

Herhangi bir şeyi akılda tutamadıkları için yaşlarını gerekçe gösteren babaannelerin pembe dizileri nasıl bir zevkle izledikleri ve oradaki olayları nasıl sırasıyla anlatabildiklerini düşününüz.
Senaryo ile öğretim, kazandırılacak bilgi ve becerilerin bir olaylar zinciri içinde örtülü olarak sunulması, bu olayları yaşayanların bunları öğrenmesi esasına dayanır.
Her matematik bilgiyi içeren senaryoların yazılması kuşkusuz ki imkansızdır, ancak senaryo ile öğretime uygun matematik konuları vardır.
Sınıf, hayat içinde öğrenmemiz gereken şeyleri öğrenmek için düzenlenmiş suni bir ortamdır. Onun için sınıfta gerçek bir senaryo uygulaması yapmak zordur. Yani öğrenci sınıfın içinde, hayat dışındadır. Sınıfı çevreye taşımak da örgün eğitimde pek kolay olmamaktadır. Bundan ötürü senaryo için, suni ortamlar yaratma, hayalinde canlandırla ve oyuncu ile duygusal beraberlik içinde olmadan yararlanılır.Seyirci izlediği bir filmde çoğu kez olayın akışına kendini kaptırır ve oyunculardan birinin tarafına geçerek, onun isteklerinin gerçekleşmesini, onun başarılı olmasını ister. İşte öğretimi senaryolaştırma, öğrencinin kendini oyuncu yerine koymasını sağlamak suretiyle olur. Senaryolaştırmak için gerçek bir olay bulunmadığı takdirde olması muhtemel bir hikayeden de faydalanılabilinir. Önce roller belirlenir ve olayın sonucu çocukların oyunu oynamaları ile aydınlanır. Öğretilecek kavram ve beceriler oyunun içine adeta emdirilmiş bir biçimde, örtülü olarak verilir. Öğrenci neyi öğrendiğini en sonunda anlar. kısmen buluş yolunun kullanılmasına benzeyen bu yöntemde bilginin kazanımı ve kullanımı senaryo gereği hayati bir duruma karşılık gelmektedir. Bir tehlikeyi önlemekte veya başka bir kazancı olmaktadır.

Analizle Öğretim

Analizle öğretim, bir genellemeyi, genellemenin elde edilişindeki basamakları tek tek ve sırayla incelemek suretiyle anlamayı esas alan öğretim yöntemidir. Her adımda genellemeye ulaşmak için, yapılan işlemin gerekçesi, dayandığı matematik temelle açıklanır. Teoremlerin ispatına bu yöntemin bir uygulaması olarak bakılabilir. İlköğretim Matematik konuları içinde bazı bağıntıların (genellemelerin) ispatına yer verilir. Bu yöntem kavrama düzeyini yükseltmeyi amaçlar ve özellikle ispatı birkaç adım gerektiren bağıntıların çıkarılmasında kullanılır.Bu yöntemde kural ya da genelleme öğrencilere önceden duyurulur ve arkasından adım adım işlemler yapılır, her basamakta öğrencilere sorular sorulur, alınan cevaplar düzeltilir ve böyle devam ederek genel sonuca ulaşılır. Yöntemin uygulanmasındaki bu büyük sıkıntı, analizle ilgili adımların gerektirdiği ön bilgilerin tam olarak bilinmemesi durumunda doğar.

Gösterip Yaptırma Yöntemi

Gösterip yaptırma yöntemi daha çok fiziksel becerilerin kazandırılmasında kullanılan bir yöntemdir. bu yöntemin işleyişi, bilen birinin eylemi adım adım göstermesi,açıklaması, öğrencinin bunları dikkatle izlemesi ve yapması, yeterli düzeye gelinceye kadar tekrar etmesi şeklindedir. Özellikle geometri derslerinde uygulaması vardır.
• Bir açının iletki yardımıyla ölçülmesi,
• Bir çemberin pergel yardımıyla çizimi,
• Elemanları verilen üçgenlerin, dörtgenlerin çizilmesi,
• Katı cisimlerin karton veya kilden yapılması,
• Geometrik şekil ve cisimlerden yararlanarak çeşitli desenlerin üretilmesi vs.zihinsel faaliyet yanında fiziksel faaliyet gerektiren etkinliklerdir. Bunların öğretiminde gösterip yaptırma yöntemi kullanılır.

Kurallar Yardımıyla Öğretim

Kurallar yardımıyla öğretim bir işin yapılmasında yer alan işlem basamaklarının ezberletilmesidir. Matematik öğretimindeki çağdaş yaklaşımlarla pek bağdaşmayan bu yöntemin kullanılması, kazandırılacak becerinin gerektirdiği zihinsel işlemlerin karmaşık olması durumunda zorunludur.Sekizinci sınıf programında (s:446) yer alan "karekök alma becerisi" kurallar yardımı ile öğretim yöntemi kullanılarak öğretilir. Çünkü karekök alma işleminde kullanılan düşüncenin kavranması ilköğretim çağı çocukları için zordur. Benzer bir örnek ilkokulda çarpmanın sağlanmasını 9 atarak yapmadır. Çarpmanın sağlanmasını 9 atarak yapmanın mantıksal temeli bölünebilme kurallarına dayanır. Çocuklar bu yaşta bölünebilme kurallarını kavrayacak olgunluğa gelmedikleri için 9 atarak sağlamayla ilgili kuralı ancak ezberleyerek öğrenebilirler. Bu yöntemin uygulanmasında öğrencilerden gelecek olan "Neden 9 atıyoruz da 8 atmıyoruz?" biçimindeki bir soruyu öğretmen "vakti gelince onu da öğreneceksiniz" diyerek cevaplamalıdır.

Deneysel Etkinliklerle Öğretim

Matematik öğretimi sırasında bazen "deneyle doğrulama veya gösterme"ye başvurulur. Deneysel yöntemle, buluş yoluyla öğrenme maddesinde olduğu gibi bir genellemeye ulaşılır. Kullanılan yöntem aslında buluş yoludur ancak bazı buluşları yapabilmek için bir takım deney materyalinin kullanımına ihtiyaç olmaktadır. özellikle geometri ile ilgili genellemelerin kazandırılmasında deneysel etkinliklere başvurulur. Yöntemin iyi çalışması için materyal hazırlığının tam olması ve işlem basamaklarının iyi sıralanması gerekir.Kağıda rastgele bir üçgen çiziniz ve açılarını kesiniz. Bunları başka bir kağıt üzerinde köşeleri aynı noktaya ve birinin başlangıç kolu diğerinin bitiş koluna gelecek şekilde yapıştırınız. Ne görüyorsunuz? Burada hangi yöntem kullanılmış oluyor?
1 litre = 1 dm3
 olduğu, bir prizmanın hacminin aynı taban ve yükseklikli piramidin hacminin 3 katı, bir kürenin hacminin, taban çapı ve yüksekliği kürenin çapı kadar olan silindirden yararlanılarak 4/3πr^3  olduğu deneysel yöntemle gösterilebilir

Oyunlarla Öğretim

Oyunlarla öğretim özellikle küçük sınıflarda kullanılan bir yöntemdir. Oyunlar çoğunlukla öğrenilenin pekiştirilmesi aşamasında kullanılır. en makbul oyun, matematiksel etkinliğin yapılmasını açıkça istemeyen, ancak oyunu kazanmak için bu matematiksel etkinliklerin kesinlikle yapılmasını gerektiren oyundur.Oyunun içinde soru veya sorular vardır. Soru sınıfa sorulur. Bir yarışma havası estirilir. Bilen öğrenci veya grup cevabını öğretmene gösterir, doğru ise bir kazanma sırası (sıra numarası) alır, değilse yeniden düşünmeye döner. Bireysel ve grup olarak yarışılabilir. Öğretmenin her bir sınıf için oyunlar bilmesi ya da düzenleyebilmesi önemlidir.

1 yorum:

  1. Gercekten harika yararli insallah devam eder

    YanıtlaSil

ÖĞRENCİ YORUMLARIMIZ